Пятница, 22.11.2019, 05:12
Приветствую Вас Гость

21:59
Sociālais Bloks pasludina / Социальный Блок заявляет
 7 ноября 2013 года в 11.00 у Памятника Революции 1905 года состоится Социальный митинг.22 gadi atpakaļ Latvijā notika nacionālā kapitālistiskā kontrrevolūcija. Mēs, parastie strādnieki, bijām ne tikai tās liecinieki, bet arī katastrofisko sabrukumu liecinieki, kas sekoja pēc tās.

Šogad buržuāzijas nacionālistiskā "Tautas fronte" svinēja savu 25-gadu jubileju. Tā ir pēc savas būtības noziedznieku organizācija. Tās mērķis ir atņemt no tautas visu, kas tai pieder, atņemt pat to, ko tauta bija ieguvusi 1917. gada revolūcijas gaitā.

Šodien mēs varam redzēt valsts sociālo funkciju samazināšanu - iznīcināta visiem pieejamā bezmaksas veselības aizsardzības sistēma, gandrīz pilnīgi bezmaksas izglītība, kultūra, izpostīta ražotne, lauksaimniecība. Agrāk valsts deva aizsardzības, veselības un stabilas nākotnes garantiju, bet tagad tā palika par nežēlīgu žandarmu ar totālo smadzeņu skalošanas funkcijām, kā arī vēstules pārrakstīšanas funkcijām transnacionāla kapitāla labā.

Nežēlīgi izcirst mežus, tā kā tie ir privātīpašumā. Nacionāl-kapitālistiem izdevās nozagt pat to zemi, uz kuras stāv daudzdzīvokļu mājas ar privatizētiem dzīvokļiem un izkratīt no tās īpašniekiem nodokļus. Un tas notika pēc tā, kad cilvēki samaksāja no savas kabatas ļoti lielu naudu, lai būdu sava dzīvokļa saimnieki.

Buržuāzijas partijas piespēlē uzņēmējiem, kuri labajos 90-os bija parastie reketieri un krāpnieki. Vislielākie Latvijas budžeta parādnieki ir tieši privātie uzņēmumi.

Tieši tirgoņi un to ideoloģija dominē šajā masu patērēšanas sabiedrībā, svētulības un analfabētisma. Beigās degradējošie iedzīvotāji nacionālistiskā histērijā, vājprātīgi kliedzot un dejojot, slavē savus krāpniekus un apspiedējus ar Rietumu sponsoru un tautas frontes un atmodas iedvesmotāju apmierinātības smaidu.

Sabiedrībā kultivējās XX gs. 30-to gadu nostaļģija un arī faktiskais ekonomiskais strādnieku stāvoklis ir gandrīz tāds kādā bija algādži tajā laikā. Bet arī algādžus var uzskatīt par brīvākiem cilvēkiem, jo viņi nebija banku parādnieki ar kredītsaistībām, kuras ir jāmaksā vel vairākām paaudzēm uz priekšu. Viņu prāts nebija buržuāzijas mītu gūstā par trešās pasaules valstis attīstību. Viņi nebija modes un stila gūstekņi, un nedzīvoja paralēlā realitātē, kuru veido masu mēdija un masas kultūras izprieki. Agrāk gandrīz katrs algādzis saprata, ka buržuāzijas sistēma 100% garantē nabadzību, pazemību un beztiesību viņiem un viņu ģimenēm. Bēdīgi, ka šodien, pat cilvēki ar augstāko izglītību nevar adekvāti novērtēt šodienas realitāti, kurā mēs atrodamies un tās bēdīgas perspektīvas, kuras mūs gaida nākotnē, ja neko nemainīt.

1917. gadā algādži negribēja samierināties ar esošiem apstākļiem. Šodienas algādži ir vergi, kuri lepojās ar savu pazeminošu stāvokli, uzskatot, ka tā tam arī ir jābūt un šī sistēma ir vis labāka no sistēmām, kuras var būt.

Šodien mēs te sapulcējamies, lai atcerētos tos, kuri cīnījās, kaut arī bija nepaēduši, nenomazgāti un neizglītoti. Tie, kas nepazaudēja savu cilvēcisku izskatu, nenomainīja brīvību uz košļeni, solidaritāti un savstarpējo palīdzību uz kukuli, noticot pasakām par nacionālo sevišķumu un neierobežotu patēriņu.

Mūsu prasības:

DARBA LIKUMA IEVĒRĪBA (savlaicīga darba algas maksāšana, darbinieku sapulces darba laika ieskaitā, par parādu soda procenta ieviešana, 8 darba stundu dienā saglabāšana, sociālās garantijas visos uzņēmumos)

JAUNO ĢIMEŅU NODROŠINĀŠANA AR DZĪVOKLI VALSTS PROGRAMMAS IZSTRĀDĀŠANA

VALSTS GARANTIJA PIRMO DARBA VIETU JAUNIEM SPECIĀLISTIEM

BEZMAKSAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS JAUNIEŠIEM LĪDZĪGAS PIEEJAS NODROŠINĀŠANA,

BEZMAKSAS REĢIONĀLO UN DISTANCIONO SPECIĀLO IZGLĪTĪBU ATTĪSTĪBA,

BEZPROCENTĪGAIS KREDĪTA FONDS STRĀDĀJOŠIEM IEDZĪVOTĀJIEM LATVIJAS TEROTORIJĀ

BANKU KOMUNĀLO PAKALPOJUMU SAMAKSĀTIEM UN NESAMAKSĀTIEM RĒĶINIEM KONTROLE ( TIEŠI VIŅI SASTĀDA LIELĀKO MĀJAS PARĀDU PAR KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM, KURU APMAKSĀ VISI)

ESOŠO LIKUMU PAR BANKĀM PĀRSKATĪŠANU, TAI SKAITĀ PRIVĀTO UZŅĒMUMU ĪPAŠNIEKIEM BANKROTA GADĪJUMĀ PAŠIEM IR JĀNES ATBILDĪBU, NEVIS NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM (VALSTIJ).

MUMS IR VAJADZĪGI NEVIS "ZELTA TROLEJBUSI", BET ADEKVĀTAS CENAS UN BEZMAKSAS BRAUCIENI STUDĒJOŠIEM UN PRIVILEĢĒTIEM,

MUMS IR VAJADZĪGA PROGRAMMA JAUNO UN DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU ATBALSTAM, PRET ĢIMENES DEGRADĀCIJU, PAR VIŅU NODROŠINĀŠANU AR DZĪVOKLI PIRMKĀRT. ĢIMEŅU NODROŠINĀŠANA AR PIRMĀS VAJADZĪBAS MANTĀM UN ATLAIDES KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM (MĀCĪBU LAIKĀ DIVKĀRT)

MĒS ESAM PRET ZEMES ĪPAŠNIEKU ZEM DAUDZZĪVOĶĻU MĀJĀM PEZKĀRTĪBU UN PIEPRASAM PRASMĪGU PIEMĀJAS SEKTORA PĀRSKATĪŠANU SASKAŅOJOT AR NORMĀM,

MĀJAS PĀRVALDES IEDZĪVOTĀJU LĪDZEKĻU SADALES STINGRĀS UZSKAITES IEVIEŠANU AR OBLIGĀTO DARĪJUMU UN REMONTA IZMAKSAS NAUDAS SADALĪJUMU KONTROLI. MĀJAS PĀRVALDĒS - PERSONISKĀS ATBILDĪBAS IEVIEŠANA PAR MĀJAS PĀRVALDES LIKUMU IEVĒROŠANU,

CIVILLIKUMA NOTEIKUMU PAR GALVOTĀJU ATCELŠANA (UN NEKAVĒJOTIES). PAR VISU IR ATBILDĪGI KREDITA ŅĒMĒJS UN KREDĪTA DEVĒJS. ATBILDĪBU VAR NEST ARĪ VALDĪBA, JO TIEŠI TĀ NOSTIPRINA LIKUMUS UN TĀDĒĻ CILVĒKIEM IR JĀŅEM DAŽA VEIDA KREDĪTUS.

                                                               SOCIĀLAIS BLOKS, 2013. gads 7. novembris

22 года назад в Латвии совершилась национал-капиталистическая контрреволюция. Мы стали не только свидетелями ее самой, но и тех разрушительных последствий, которые она принесла нам - простым трудящимся.

В этом году праздновал 25-летие буржуазно-националистический «Народный фронт», являющийся по своей сути преступной организацией, объявившей курс на разграбление народного достояния всей страны и на уничтожение всех тех завоеваний трудящихся, которые были достигнуты после революции 1917 года.

Сегодня мы наблюдаем сворачивание всех социальных функций государства - уничтожена система общедоступного и бесплатного здравоохранения, дышит на ладан образование, культура, развалены и разграблены промышленность, сельское хозяйство. Из гаранта безопасности, здоровья, надежного будущего, государство превратилось в беспощадного жандарма с функцией тотальной промывки мозгов и переписывание истории на службе у транснационального капитала.

Беспощадно вырубаются леса под предлогом того, что это частная собственность, при этом национал-капиталисты умудрились украсть даже ту землю, на которой стоят дома с приватизированными квартирами и обложить оброком их обитателей. И это после того, как те выложили немалые деньги за то, чтобы иметь свое собственное жилье.

Буржуазные партии в унисон поют дефирамбы предпринимателям, многие из которых в лихие 90-ые были простыми рэкетирами и ворами, в то время как самые большие задолженности по уплате налогов в латвийский бюджет именно у частных предпринимателей.

Именно торгаши и их торгашеская идеология доминируют в этом обществе массового потребления, ханжества и невежества. Вконец одебиленное население с гиканием, в безумных плясках и националистической истерии чествует своих собственных грабителей и угнетателей под одобрительные улыбки западных спонсоров и вдохновителей народных фронтов и атмод.

В обществе культивируется ностальгия по 30-ым годам ХХ века, да и фактическое экономическое положение трудящихся недалеко от того, в котором находились тогда батраки. Но даже батраков можно считать гораздо более свободными во всех отношениях людьми, ведь они небыли должниками банков на несколько поколений вперед, их разум не находился в плену буржуазных мифов о процветании в стране третьего мира, небыли они пленниками мод, стилей, и не жили в параллельной реальности, созданной СМИ и массовой культуры развлечений. Тогда практически любой батрак понимал, что буржуазная система - это 100% гарантия беспросветной нищеты, унижения и бесправия для него и всей его семьи. К сожалению сегодня мало кто даже из людей с высшим образованием имеет адекватное представление о той реальности, в которой мы находимся и о тех плачевных перспективах, которые нас ожидают, если ничего не изменить.

В далеком 1917 году батраки не захотели мириться с существующим положением вещей. Батраки же сегодняшнего дня - это холопы, гордящиеся своим униженным положением, считая, что так все и должно быть, и эта система - лучшая из существующих.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто боролся, хотя был голоден, немыт, необразован. Кто не потерял своего человеческого облика, не променял свободу на жвачку, а солидарность и взаимопомощь на подачки, поверив в сказки о национальной исключительности и неограниченном потреблении.

Наши требования:

- СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (своевременная выплата заработной платы, собрания

работников в счет рабочего времени, введение "пени" в случае задолженности, сохранение 8

часового рабочего дня, социальные гарантии на предприятиях всех форм собственности)

- РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ЖИЛЬЕМ


-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ ПЕРВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА МОЛОДЕЖИ К БЕСПЛАТНОМУ ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, РАЗВИТИЕ

РЕГИОНАЛЬНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕСПЛАТНО.


-БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ
-КОНТРОЛЬ НАД ВЫПЛАТОЙ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕКУЩИХ И ПРОСРОЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ БАНКАМИ(ИМЕННО ОНИ

СОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛГОВ ДОМА, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЮТ ВСЕ)
- ПЕРЕСМОТР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА О БАНКАХ. В ЧАСТНОСТИ ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ САМИ

ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ, А НЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ.


-НАМ НУЖНЫ НЕ "ЗОЛОТЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ", НАМ НУЖНЫ АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ И БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ

УЧАЩИХСЯ И ЛЬГОТНИКОВ.


-НАМ НУЖНА ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ПРОТИВ ДЕГРАДАЦИИ СЕМЬИ, ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ЖИЛЬЁМ, ГРАНТАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ, ВЕЩАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И СКИДКИ НА КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

(НА ПЕРИОД УЧЕБЫ ВДВОЙНЕ)


-МЫ ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА ХОЗЯЕВ ЗЕМЛИ ПОД ДОМАМИ И ТРЕБУЕМ ГРАМОТНОГО ПЕРЕСМОТРА ПЛАНОВ

ПРИДОМОВЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ


- ВВЕДЕНИЕ СТРОГОГО УЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОУПРАВЛЕНИЯМИ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ СДЕЛОК И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕГ С РЕМОНТНЫХ СЧЕТОВ. В ДОМОУПРАВЛЕНИЯХ - ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА О ДОМОУПРАВЛЕНИИ


-Отмена статей Гражданского Закона о поручительстве (и немедленно). Всю ответственность несут кредитополучатель и кредитодатель. Ответственность может разделять и государство, так как именно оно эти законы устанавливает и благодаря политике государства люди вынуждены брать определенные кредиты

                                                                   СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК, 7 ноября 2013 года
Категория: Latviešu vālodas raksti | Просмотров: 1368 | Добавил: Каршин | Теги: 7 ноября, социальный блок, Октябрьская Революция, социальный митинг | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1 Vlad  
я бы добавил ещё снятие пени с малоимущих пенсионеров и пр. wink

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]